วันจันทร์, 21 มกราคม 2562 09:01

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ นฐ 6-1/2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สอจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ นฐ 6-1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สอจ.นครปฐม โดยมี      นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผวจ.นฐ เป็นประธาน ที่ประชุม มีมติในการรับรอง มผช. ผลิตภัณฑ์จำนวน 13 คำขอ (11 ราย) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะได้ดำเนินการจัดทำใบรับรอง           เพื่อเสนอ ผวจ.นฐ. ลงนาม และแจ้งผลให้ ผปก.ทราบต่อไป