วันศุกร์, 25 มกราคม 2562 15:29

“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสู่อุตสาหกรรม 4.0”

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคกลางสู่อุตสาหกรรม 4.0” ณ ห้องสายธาร โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม      โดยมีนายณัช จันทนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายละแผนงาน เป็นประธานกล่าวเปิดฯ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และนางพฤนทารี ทองคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้