วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 15:59

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครปฐม (คสป.) ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางพฤนทารี ทองคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครปฐม (คสป.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม