วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 16:11

โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต่านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศศิณัฎฐ์ แจ้งประจักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม”โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560” ณโรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดำเนินการจัดโครงการโดย สำนักงาน ปปท. เขต 7 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริต ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 60 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และมีส่วนร่วมในการรณรงค์การต่อต้าน หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วย