วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 16:01

ประชุมคณะทำงานรายหมวด ๑ การนำองค์การ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และหมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้จัดการประชุม "คณะทำงานรายหมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ ในการนี้ นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นผู้แทนอุตสาหกรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมฯ โดยนางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ์กุล นักวิชาการอุตสาหกรรม