วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 14:32

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางพฤนทารี ทองคำ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - based OTOP) ้ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล เป็นประธาน  การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ละบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มูลค่า สร้างนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในระดับจังหวัด เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศต่อไป