วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 14:52

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางพฤนทารี ทองคำ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจนเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ้าน (กชช.2ค) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562        ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้