วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 15:26

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อการสนับสนุนการเป็นปรปะธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อการสนับสนุนการเป็นปรปะธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางพฤนทารี ทองคำ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมฯครั้งนี้ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ