วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562 16:14

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว