วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 15:49

แจ้งเตือนให้จัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ด้วยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 มีบทบัญญัติให้โรงงานต้องขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1) กรณีที่มีการครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน หรือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) พร้อมทั้ง ต้องแจ้งข้อมูลการขนส่งทุกครั้งที่ขนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน รวมทั้ง ต้องส่งรายงานประจำปีตามแบบ สก.3 สำหรับโรงงานผู้ก่อกำเนิด และ สก.5 สำหรับโรงงานผู้รับกำจัดบำบัด ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป ความละเอียดปรากฏตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนให้ท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการส่งรายงานประจำปี 2561 ตามแบบ สก.3 สำหรับโรงงานผู้ก่อกำเนิด และสก.5 สำหรับโรงงานผู้รับกำจัดบำบัด ต้องส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและอาจเป็นเหตุให้ทางราชการมีคำสั่งให้ท่านปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือหยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือปิดโรงงานแล้วแต่กรณีด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด