วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2562 11:47

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

วันที่ 4 เมษายน 2562 นางสาวศศิณัฏฐ์ แจ้งประจักษ์ เจ้าพนักพัสดุชำนาญงาน รับมอบจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นายสมคิด ตัณฑศรีสุข เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม