วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562 16:00

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

           ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ดำเนิน “โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมของแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเชิงนโยบายร่วมกับภาครัฐในอนาคต โดยกำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการ ณ บริษัท ทรอปิคานาออยล์ จำกัด ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.

**หากสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (นายธนานนท์ ศรีสำราญ วิศวกรประจำกลุ่มจังหวัดนครปฐม)

โทรศัพท์ 0 8944 2272 4

โทรสาร 0 3421 0289

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.