วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 15:02

ประชุมตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเาสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562

      ตาม หนังสือ บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัดเลขที่ ES 139/2562 เรื่อง ขอส่งงานงวดที่ 2 พร้อมเบิกงานงวดที่ 2 ของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ปีลงประมาณ พ.ศ.2562 นั้น

      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 2 ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีนายวสันต์ วิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ