วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 11:35

ประชาสัมพันธ์ "ขอบเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม

ขอบเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

    "เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขอบเขตของความสัมพันธ์ และ  ความร่วมมือ สามารถอธิบายได้ ดังนี้

        • ระดับโรงงาน  จะเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ GI 1 – GI 5ตามเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

        • ระดับนิคมอุตสาหกรรม จะพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งโรงงาน ชุมชน และ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็น “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่าย” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Industrial Estate & Networks)

        • ระดับท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ จะพัฒนาในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น ควบคู่กันไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ สู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” (Eco Industrial Town)

        • ระดับจังหวัด  จะต้องพัฒนาในทุกๆ ภาคส่วนให้เข้าสู่ความยั่งยืน ได้แก่ เกษตรยั่งยืน ประมงยั่งยืนท่องเที่ยวยั่งยืน และอุตสาหกรรมยั่งยืน เป็นต้น เพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองยั่งยืน” (Eco City)

“ ชุมชนอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นสู่การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ร่วมสังคมโดยรอบ

ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ด้วยความตั้งใจ จริงใจ และจริงจัง”