วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563 15:52

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

            ด้วย ปกอ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำเนินงานด้านส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของ สปอ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่ไฟล์เอกสารที่แนบมานี้