วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 14:34

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรัับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2564

            คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุนเอฟทีเอ ได้เห็นชอบประกาศเปิดรับสมัครโครงการขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้ว และกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะที่ดูแลกองทุนเอฟทีเอ มีกำหนดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 2–31 มกาคม 2563 ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือหรือประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า จะต้องยื่นใบสมัครขอรับความช่วยเหลือพร้อมรายละเอียดข้อเสนอโครงการ โดยให้เสนอผ่านหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563