วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 14:37

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) เพิ่มเติม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

            ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้รับผลการคัดเลือกและคำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.ภาคประชาชน) ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) คณะกรรมการตรวจราชการ ซึ่งมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้

           1. ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็น ทปษ.ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) เพิ่มเติม ในจังหวัดที่มี ทปษ.ภาคประชาชน ยังไม่ครบทุกด้าน จำนวน 19 จังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดมี ทปษ.ภาคประชาชน ครบทุกด้าน ด้านละไม่เกิน 3 คน ตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ.2562

           2. เห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอควาเห็น/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของ ทปษ.ภาคประชาชน เพื่อให้ประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ทปษ.ภาคประชาชน มีรูปแบบเป็นแนวทางเดียวกัน

           รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้