วันศุกร์, 24 เมษายน 2563 11:28

ประชาสัมพันธ์ : มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้ลูกค้า โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้ลูกค้าโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

สามารถเลือกยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ ธพว. เท่านั้น ซึ่งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และยื่นเอกสารที่ ธพว. ทุกสาขาในเขตพื้นที่

2.  กรอกแบบแสดงความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ ธพว. กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้ ซึ่งอาจอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.smebank.co.th/