วันศุกร์, 24 เมษายน 2563 13:31

ประชาสัมพันธ์ :โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 และเพื่อออกหนังสือรับรอง (Certificate) มาตรฐาน ISO 9001 ให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อโรงงานของท่าน หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563