วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2563 14:05

แจ้งเตือนให้ระมัดระวังเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุโรงงานจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ด้วย ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนที่สภาพอากาศโดยทั่วไปแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูงซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำงานหนัก ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติในโรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและผู้อาศัยใกล้เคียง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนงาน และผู้ประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ดูแลบริเวณโรงงานและบริเวณใกล้เคียงให้ปราศจากวัสดุหรือสิ่งของที่สามารถติดไฟได้ง่าย อาคารโรงงานต้องปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรัง การจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุดิบที่สามารถติดไฟได้ง่าย รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา และต้องจัดให้มีระบบดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และผู้ควบคุมดูแลและมีเวรยามเฝ้าระวังตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ไว้ทางเว็บไซด์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th หน่วยงานภายใน/สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย/คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด