วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2563 14:35

สำรวจผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โดย UNIDO

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ด้วยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) แจ้งว่า เรื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ได้เกิดการระบาดแพร่กระจายไปเกือบทุกพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง ตลอดจนภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างสูง UNIDO จึงได้จัดทำแบบสำรวจผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยตามลิงค์ https://bit.ly/34GtLNt หรือ QR Code ด้านล่าง และผลการสำรวจจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูล ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพื่อบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป