วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 09:52

ร่างกฎกระทรวงที่จะออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

โดยออกพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการนำเสนอร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ (แสกน QR Code เพื่อดูเอกสารแนบ)

1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (การกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน)

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเดิม)

3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (กำหนดค่าธรรมเนียมรายปีอัตราใหม่เพิ่มเติมจากเดิม)

ร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา ผลของกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ จะส่งผลดังนี้

- โรงงานจำพวกที่ 3 ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เดิมที่ยังคงสถานะเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 อยู่ในปัจจุบันเฉพาะที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 แรงม้า หรือมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 คน จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นโรงงานจำพวกที่ 2 โดยปริยายทันที ซึ่งกรณีนี้ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะกำหนดให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เดิมเป็นใบรับแจ้ง ฯ (ร.ง.2) ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

- โรงงานจำพวกที่ 2 ที่มีใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.2) เดิมที่ยังคงสถานะเป็นโรงงานจำพวกที่ 2 อยู่ในปัจจุบัน (เครื่องจักร 50 แรงม้า หรือมีคนงาน 50 เท่านั้น) จะยังคงสถานะเป็นโรงงานจำพวกที่ 2 ที่มีใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.2) อยู่เช่นเดิมต่อไป สำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ที่มีใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.2) เดิมที่มีเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า หรือมีคนงานไม่ถึง 50 คน จะไม่มีสถานะเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับแล้ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบคำว่า “โรงงาน” ตามมาตรา 5

                - สำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 เดิมจะไม่มีสถานะเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้แล้ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบคำว่า “โรงงาน” ตามมาตรา 5

ดังนั้น หากท่านมีข้อกังวลว่าโรงงานของตนเองจะไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาในการติดต่อราชการหรือในการทำสัญญาต่อเอกชน หรืออาจมีความกังวลต่อการขยายโรงงานในอนาคตแล้ว กรณีนี้สามารถมาดำเนินการให้สถานะความเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ยังคงอยู่ได้โดยการมาดำเนินการเพิ่มเครื่องจักรจนทำให้มีเครื่องจักรรวมเกินกว่า 75 แรงม้า หรือเพิ่มคนงานจนทำให้มีคนงานรวมเกินกว่า 75 คน ก่อนวันที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ..... จะมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีนี้หากดำเนินการแล้วจะส่งผลให้โรงงานดังกล่าวยังคงเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) อยู่เช่นเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0 3434 0311 ต่อ 103

จึงเรียนมาเพื่อทราบ