วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 14:18

ลงพื้นที่สำรวจฯ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ชาวนาวิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย        นางสาวเมธาวี วีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ชี้แจงรายละเอียด และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก่สถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับ บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๒ สถานประกอบการ ดังนี้

๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน นครปฐม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำมันถั่วดาวอินคา

๒) บริษัท น้ำพริกธนพร จำกัด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำพริกเผา, น้ำพริกแมงดา, น้ำพริกตาแดง ฯลฯ