วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 14:30

การสัมนาชี้แจงโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ นักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวเมธาวี วีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด ๔.๐ (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มที่ ๑ และ ๒ ร่วมกับ บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีนายอารยะ เนตวงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี