วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 15:03

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติด้านพัฒนาอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติด้านพัฒนาอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ปีงบประมาณ 2563 โดยนายณัช  จันทนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 55 ราย ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม