วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 15:56

ลงพื้นที่สำรวจฯ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ นักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวเมธาวี วีระศักดิ์ นักออกแบบ ศูนย์ ITC ประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการตามแผนงานพัฒนาและยกระดับ ศึกษากระบวนการผลิต การจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดประเด็นปัญหาที่สำคัญ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด ๔.๐ (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับ บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม