วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2563 11:11

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม     พร้อมด้วยนางสาวรัชภร นาคขำ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวมัทนา เพ็งสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ราย

1. บจก.คิว พลัส คอนเซพท์ ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องเทศและผักอบแห้ง ได้รับอนุมัติ    วงเงิน 8.420 ลบ. เพื่อสมทบการซื้อเครื่องจักรและระบบ ERP

2. บจก.ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าว ผักและผลไม้ ได้รับอนุมัติวงเงิน 10.00 ลบ. เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

3. บจก.ดวงสิริ นีโอ คอสเมติก ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ได้รับอนุมัติวงเงิน 3.50 ลบ. เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์