วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563 10:02

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 โดยนายอุดมศักดิ์ สนธิบำรุง วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นำคณะทำงานตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม

จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม