วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 15:08

“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP”

กิจกรรมศึกษาดูงาน "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP"

 

ตามที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมศึกษาดูงาน “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP”มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนในระดับจังหวัดได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตชุมชนที่ตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นให้ยกระดับไปสู่ระดับสากล ผลการดำเนินโครงการสรุปได้ดังนี้

          ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่                19 -20 ธันวาคม 2556 โดยดำเนินการศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์                    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับใช้กับกิจการของผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครกงานศึกษาดูงาน              ในครั้งนี้ จำนวน 20 ราย

          การดำเนินการอบรมใช้งบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

          การประเมินผลดำเนินการโดยการสำรวจแบบประเมินผลหลังการศึกษาดูงาน โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับร้อยละ 84 โดยสูงสุดร้อยละ 95 มีความพึงพอใจที่ได้ร่วมศึกษาดูงาน โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแบบนี้อีกในแหล่งเรียนรู้ที่ตรงกับการผลิตของกลุ่ม แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้าน                   การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครปฐมค่อนข้างหลากหลาย การรวมกลุ่มเฉพาะมีจำนวนไม่มากนัก ทำให้  ไม่เพียงพอต่อการนำผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนไปศึกษา ดูงานตามที่เสนอได้