วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 16:06

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “หน้าที่ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม”

บทสรุปการดำเนินโครงการฝึกอบรม

เรื่อง “หน้าที่ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม”

ตามที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม โดยจัดฝึกอบรมเรื่อง “หน้าที่ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในระดับจังหวัดในด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง            ผลการดำเนินโครงการสรุปได้ดังนี้

          ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดฝึกอบรมโครงการนี้ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยดำเนินการให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านวิชาการ กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย จากเป้าหมาย 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้ว แต่ยังมิได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน                  

          การดำเนินการอบรมใช้งบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

          การประเมินผลโครงการดำเนินการโดยการสำรวจแบบประเมินการฝึกอบรม โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และต้องการให้จัดอบรม แจ้งข่าวสาร เรื่อย ๆ และควรแจ้งให้ผู้ประกอบการนำคอมพิวเตอร์พกพามาเพื่อทดลองปฏิบัติจริง