วันพฤหัสบดี, 15 มกราคม 2558 01:19

กิจกรรมฝึกอบรม “ธรรมาภิบาลผู้ประกอบการ SMEs”

 

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา

 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยการจัดฝึกอบรม

"ธรรมาภิบาลผู้ประกอบการ SMEs”  

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2557