วันพฤหัสบดี, 15 มกราคม 2558 01:54

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้มาตรฐาน

ตามที่  ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยการจัดฝึกอบรม “ธรรมา

ภิบาลผู้ประกอบการ SMEs”  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่

17 ธันวาคม 2557 และการจัดศึกษาดูงานอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้มาตรฐาน ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่

18-19 ธันวาคม 2557