วันพุธ, 08 เมษายน 2558 12:21

การฝึกอบรมโครงการประชาชนมั่นใจสินค้าทั่วไทยมี มอก.

การฝึกอบรมโครงการประชาชนมั่นใจสินค้าทั่วไทยมี มอก.

วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม

 

โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระสำคัญ

ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย