รัฐมนตรีฯ สมชายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี

15 ก.พ 2562

นนทบุรี : วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และนายสันติ รัตนศิริพรหม คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย เป็นชุมชนที่ยึดหลักศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ต่อ ๆ กันมา และมีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม แต่สามารถปรับตัวตามวิถีสังคมเมืองได้ มีความเข้มแข็งสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มีการปรับใช้และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน