รัฐมนตรี สมชายฯ เยี่ยมชมชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจ.สมุทรปราการ เตรียมเข้าสู่หมู่บ้าน CIV มี.ค 62 นี้

16 ก.พ 2562

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชุมชนตลาดน้ำบ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ ถุงประคบธัญพืช เกิดจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการบำบัดรักษาในรูปแบบของแพทย์แผนโบราณ โดยแบ่งคุณประโยชน์ของสมุนไพรออกเป็นหลากหลายประเภท ซึ่งลูกประคบธัญพืชเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลักของพืชสมุนไพรในธรรมชาติ โดยได้รับมาตรฐาน มผช.1351/2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเคยเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของกระทรวงอุตสาหกรรม และยังร่วมชมกิจกรรมทำธูป/ผ้ามัดย้อม (ร้อน/เย็น) อีกด้วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีความต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ SMEs คนตัวเล็กทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง 1) ผู้ผลิตกับผู้ผลิต (B 2 B) ในลักษณะการร่วมลงทุน เกิดการซื้อขายกันปริมาณที่มาก ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับผู้ผลิตรายย่อยในพื้นที่ และ 2) ผู้ผลิตกับผู้บริโภค (B 2 C) สามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการพัฒนา “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่า มีจิตบริการที่บริหารโดยชุมชน เป็นการสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้นภายในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพ ลดการทิ้งถิ่นฐานอีกด้วย ทั้งนี้ ชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้เข้าร่วมหมู่บ้าน CIV ในปีนี้ 2562 ลำดับที่ 169 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2562 นี้