ปลัด พสุฯ เปิดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” และมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ปี 61

20 ก.พ 2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายพสุ โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” และมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ประจำปี 2561  โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2561 มีจำนวน 11 แห่ง สถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม (โล่ทอง) มีจำนวน 12 แห่ง สถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2561 จำนวน 44 แห่ง และบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM จำนวน 4 ท่าน