ก.อุตฯ จับมือ ก.พลังงาน หารือความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21 ก.พ 2562

วันนี้ ( 21 ก.พ. 62) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกุลิศ สมบัติศิริ  ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานร่วมการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์    รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำหรับประเด็นการหารือในวันนี้  ได้แก่  1.การตั้งศูนย์ One-Stop-Service ด้านพลังงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหากมีการตั้งศูนย์ OSS (One Stop Service)ด้านพลังงาน   2.การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยนำร่องในพื้นที่นิคมมาบตาพุด   3.การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่4   4.การส่งเสริม EV ในประเทศไทย และการส่งเสริมเทคโนโลยี ESS   5.การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถชี้แจงข้อมูลด้านพลังงานแก่ประชาชนได้   6.การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม   7.การบริการจัดการ    ขยะอิเล็กทรอนิกส์(แผงเซลล์แสงอาทิตย์) โดยหารือในส่วนของแนวทางการออกข้อบังคับกฎหมายในการกำจัดขยะประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์   และ  8.มาตรฐานน้ำมัน B7 B20 และน้ำมันยูโร 5 โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมเพื่อรองรับการนำยูโร 5     มาใช้ และความพร้อมของมาตรฐานเครื่องยนต์    สำหรับการดำเนินงานต่อไปจะมีการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อไป 

——————