วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 13:32

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference TOR) การจ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านธุรการ งานกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562