วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559 16:03

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ที่ 19 / 2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ที่ 19 / 2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน