วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 15:44

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560