วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 16:39

รายงานการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI ปีงบประมาณ พ.ศ.2560