วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 15:17

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านธุรการ งานกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม งบดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562