วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 15:23

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference TOR) การจ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562