วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 15:29

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference TOR) การจ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนงานงาน กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลยุทศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562