วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 16:02

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562