วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 16:04

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562