วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 16:30

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหา เรื่องกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงาน

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหา เรื่องกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน โดยมีชาวบ้านประมาณ 60 คน มารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลการประชุมสรุปได้ว่า จะมีคำสั่งตามมาตรา 39 แห่ง พรบ. โรงงาน ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการและปรับปรุงแก้ไข เป็นเวลา      60 วัน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายคือตัวแทนชาวบ้าน โรงงานและหน่วยงานรัฐ ตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อไป