วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561 17:01

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562