วันอังคาร, 22 มกราคม 2562 13:19

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562