วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 11:23

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 และข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560